ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း/ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 4,310 ယႂၼ် (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပၢႆ)။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တင်း လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈငိုၼ်းၶႄႇ တင်းမူတ်း 4,310 ယႂၼ်။  

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး တီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵမ်ႉ ဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸွႆႈမဵတ်ႉႁိၼ်မဵတ်ႉသၢႆး ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးတႃႇသိုဝ်ႇၸိုင်ႈတႆး လုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးဢူး – ၼွင်ႉသဵဝ်ၶမ်း ၼမ်ႉၶမ်း (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ) တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 30 ယႂၼ်။ ဢေးၼၢင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်း ၼေႃႇ၊ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း ႁူဝ် ၶၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ 50 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးၶမ်းလူႇ – ၼၢင်းလႃႉဢေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတဵမ် 500 ယႂၼ်၊ ဢၢႆႈပေႃႇ မိူင်းပေႃႇ 100 ယႂၼ်၊ ပႃႈၶမ်းမူၼ်ႇ မၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် 200 ယႂၼ်၊ ပႃႈယိင်း မၢၼ်ႈၼႃးလူင် ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် 50 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးသၢင်ႇၵျေႃႇ သၢႆၸေႊလၢၼ်ႉ 200 ယႂၼ်၊ လုင်းသၢင်ႇဢၢႆႈၶဝ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈတင်း ႁိူၼ်း မၢၼ်ႈသွၼ်း 200 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးထုၼ်း – ၼၢင်းထေး မိူင်းမၢဝ်း 100 ယႂၼ်၊ ယိင်းတႆးယၢၼ်မိူင်း 30 ယႂၼ်၊ ၸုမ်းၼၢင်း လႅဝ်းလႄႈ ၸၢႆးၶွၼ်မၢဝ်း ထုင်ႉ မၢဝ်း 100 ယႂၼ်၊ ၶိူဝ်းမိူင်း မိူင်းသူႈ 30 ယႂၼ်၊ ၶိူဝ်းလႅင်း သီႇပေႃႉ 10 ယႂၼ်၊ ၼၢၼ်သင် ဝၢၼ်ႈၵွၵ်ႇ မိူင်းမႃႉ 20 ယႂၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

မိူဝ်ႈၼႂ်းဢေႃႊၵတ်ႊသ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းလႅင်းဢေး သၢင်ႇႁၢႆး 50 ယႂၼ်၊ သိူဝ်ထိူၼ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း 40 ယႂၼ်၊ ၸၢႆးသၢင်ႇ ၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၼွင်ၽႃ တၢင်ႉယၢၼ်း 500 ယႂၼ်။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2019 သမ်ႉ ၸၢႆးလူင်ၸၢႆး သိပ်းသွင်ပၼ်း ၼႃး လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 2,000 ယႂၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတွင်ႈထၢမ် လႆႈတီႈ ၼွင်ႉလၢဝ် မၢႆ Wechat ID: Nonglao758758 ၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈမိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊ ပရိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ တႃႇငိုၼ်း 2,350 ယႂၼ်။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ တႃႇငိုၼ်း 1250 ယႂၼ်။ ပွၵ်ႈ ၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသမ်ႉ ငိုၼ်းၶႄႇထႅင်ႈ 4310 ယႂၼ် ဝႃႈၼႆ။  

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းၼႂ်းပီ 2020 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ တေၵေႃႇသၢင်ႈတႃႇ 4 ၸၼ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉႁပ်ႉငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၸဝ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here