ယိူင်းဢၢၼ်း

SHN_002
SHN_003
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ဢိင်ၼိူဝ်ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ပၢၵ်ႇပဵၼ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶိုတ်းတၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း” ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ လုမ်းဢၼ်ၼႆ့ ဢၢၼ်းႁဵတ်း ႁွင်ႈဢတ်းသဵင် ၊ ႁွင်ႈဢတ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶၢဝ်ႇ၊ ႁွင်ႈပိုၼ်ၽႄၶၢဝ်ႇ၊ တီႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း၊ တီႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းတႆး၊ ပဵၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်းတႃႇၽူႈဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မႃးၸႂ့်တိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တႃႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း – လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶိုတ်းတၼ်း။

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵဵပ်းႁွမ်ငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 500 သႅၼ် သေသိုဝ်ႉလႆႈတီႈလိၼ်လွၵ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈလွၵ်း လိၼ်မီး 200” 70” ထတ်း(ပေႇ)။ တီႈလိၼ်လုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆ့မီးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၻူင်ႊမူႊရွင်ႊ ပွၵ်ႉ 6 လၵ်း (ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ) ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – ႁူဝ်ပူင်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တိုၵ်း 3 ၸၼ်ႉ တၢင်းယႂ်ႇ 60” 40” ထတ်း (ပေႇ)၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းၼႆႉ လႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉတေလႆႈၸႂ့်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 4000 သႅၼ်ပျႃး (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ)။ တႃႇၸၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလုမ်းၼႆ့သမ်ႉ ၼၢင်းလိုၼ်းႁွမ် ၽူႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ  လႄႈ Mr. Richard Morris ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈၶဝ် ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ တိုတ်ႉပၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလုမ်း ။