previous arrow
next arrow
Slider


#SHAN

ၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၸုမ်းလဵဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ႁႂ်ႈႁူ့တၼ်း ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ႁပ်ႉႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ဢမ်ႇႁူၼ် ဢမ်ႇထွႆ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ဢႃယုသၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈဢဝ်ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်လတ်းၶၢမ်ႈမႃး။

လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆ့ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုၵ်းၼိူဝ် လၵ်းၼမ်း ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇ တၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ  ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  မီး 1.5 လၢၼ်ႉတေႃႇလိူၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသမ်ႉပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵူႈလၢႆးလၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် Radio ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁိုဝ် ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်း ။ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတႅမ်ႈပႃး ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇတႆး၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးထၢမ်ဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းသမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသင်ၼႆတႄ့ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇ ပဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းသေႁဵတ်း၊ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းသေ ၶတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႈ လႆႈမူၵ်းၸွၵ်ႉမူၵ်းၸဵင်ႇ ၊ ၸိူဝ်းလႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈသေ ႁဵတ်းမႃး ၊ ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ၊ ၸိူဝ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈ ၶမ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႈမီး။

ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႆႈႁပ်ႉမၢႆၾၢင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉ၊ ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ ပီ 2013 ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး၊ ၶတ်းၸႂ်ၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း  ႁႅင်းလွၵ်းလၢႆးပၢႆး IT လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  ပိူဝ်ႈတႃႇတေထိုင်ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆ့ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဝ်ႈၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆ့ လႆႈၶၢတ်ႈ  ႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဝႆႉလင်ၼိုင်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆ့ၵူၺ်းၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယၢင်ႈၸူး သႅၼ်းသိုဝ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး Multi-Media ဝႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢတ်းသဵင်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇထၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇတေၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ၊ လႆႈယူႇၸွမ်း ၶွပ်ႇပိူင် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၊ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီး ပိုၼ်ႉတီႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶဝ်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သုၼ်ၵၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်း ၶၢဝ်ႇသၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ယိုၼ်းယၢဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်

ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈ

0
MMK

0
THB

0
USD

0
CNY

Grand total 0 MMK

Needed of MMK 400,000,000 goal

#SHAN
ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ

- “ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃး၊ ၸၢင်ႉငႃး ပေႉ တုမ်ယႂ်ႇ ၽႂ်ပေႉလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်သၢင်ႈလုမ်းၸုမ်း ၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼမ်ၼမ် ဢေႇဢေႇ”

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်

“ (ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပျီႇထွင်ႇၸူႉဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ ၽူႈတင်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ငိုၼ်းထႆး ၼိုင်ႈသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ”

- “ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇတေႃႈလဵဝ်လႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်၊ မိူဝ်ႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တဵမ် 27 ပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၵေႃႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသေႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶဝ် ၶဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်မႃးထႅင်ႈ 2 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈဢေႃႈ။

လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ

“ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး”

- “ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူပိုတ်ႇတႃႇ ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵူၺ်း။ လႆႈငိၼ်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း (ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ) လၢတ်ႈ တေမႃးပိုတ်ႇလုမ်း ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသဵင်တႆး ၼႆ ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉ ၊ တႃႇပိုတ်ႇႁူ ပိုတ်ႇတႃ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ ထႅင်ႈ၊ လူႇတၢၼ်းမူတ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂႃႈ တေယွၼ်းလူႇတၢၼ်း ပၼ် ထႅင်ႈ တႃႇတီႈလိၼ် ၼိုင်ႈၶိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊ ။ႇ”

လုင်းၸၢႆးၶမ်းတီႇ

“ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတႆး - ၼၢင်းပၼ်”

-" ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။

လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင်

“ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃး မိူင်းတႆး”

-" သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇတိုဝ်းၵမ် သိၼ် 5 သဵၼ်ႈဢိူဝ်ႈ။ လီဢိူဝ်ႈ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇလႄႈ၊ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တၢင်း ယေးငိုၼ်းၵႂႃႇယူႇ”

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း

“ၽူႈပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တူၼ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆ”

-"ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈဢႄႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဢေႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ႁဵတ်း သၢင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပေႃးၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇမၼ်ႈဝႆႉၸိုင် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ပၼ်ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁူႉသင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ။ ႁႂ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈသင်ႉၵႂႃႇပၢၵ်ႇပုၼ်ႈ ႁဵင်ပုၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ

“ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး”

-" ႁႂ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်သိုဝ်ႇၵၢင်ၵႂႃႇ။ တေႃႈလဵဝ် တႄႉ ယွၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉ ----- တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ လွင်ႈဝႂ်တီႈလိၼ်လုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ( -- ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ)”

ၸၢႆးၸွမ်ၸၢႆး

“ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ(သီႇပိၼ်) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး”

-" မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်မၢၼ်ႇတႃလမ် မႃးသုပ်းပၼ်ႁဝ်း၊ တေႃႈလဵဝ် မီးၵူၼ်း ပိုတ်ႇႁူလႅင်း တႃလႅင်းပၼ်မႃးယဝ်ႉ။ တလဵဝ်ယွၼ်းၸွႆႈဝႆႉၵႃႈၼႆႈသေ မိူဝ်းၼႃႈတေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ”

ၸၢႆးသၢမ်

ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း 21st TGI Hotel

-" “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၵ်ႉၽႂ် ဢမ်ႇၸင်းၽႂ်ၶႃႈ။ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၽႂ်ၽူႈလႂ်ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ် ယဵပ်ႇယမ်လူလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶၢမ်ႇႁိူဝ်ႉ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ဝၢၼ်ႇယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈပဵၼ် မွၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈႁူဝ်တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း (ႁၵ်ႉၶိူဝ်း)

ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း/ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 29/7/2019 တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 1,250 ယႂၼ် (မႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ သၢမ်သႅၼ်ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပၢႆ)။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ် တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈ ငိုၼ်းၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းတႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 1,250 ယွၼ်ႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထႅင်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပျႃး” ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ၸွႆႈ သႃသၼႃလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈသၢႆသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။...
ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ” ဝၼ်းတီႈ 3/3/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ”  - ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇႁဵတ်းလုမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်။ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သၽႃးမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းပႃး။ တီႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ” ၼႆႉ မီးၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 60 ၵေႃႉ၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်း ပႃႇ တီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။   ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ” ၸဝ်ႈၸွမ်ၸၢႆး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း...

Keep in touch

201,592FansLike
0FollowersFollow
30,408SubscribersSubscribe