ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၸုမ်းလဵဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ႁႂ်ႈႁူ့တၼ်း ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ႁပ်ႉႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ဢမ်ႇႁူၼ် ဢမ်ႇထွႆ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ဢႃယုသၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈဢဝ်ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်လတ်းၶၢမ်ႈမႃး။

လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆ့ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုၵ်းၼိူဝ် လၵ်းၼမ်း ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇ တၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ  ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  မီး 1.5 လၢၼ်ႉတေႃႇလိူၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသမ်ႉပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵူႈလၢႆးလၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် TV ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် Radio ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁိုဝ် ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်း ။ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတႅမ်ႈပႃး ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇတႆး၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးထၢမ်ဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းသမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသင်ၼႆတႄ့ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇ ပဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းသေႁဵတ်း၊ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းသေ ၶတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႈ လႆႈမူၵ်းၸွၵ်ႉမူၵ်းၸဵင်ႇ ၊ ၸိူဝ်းလႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈသေ ႁဵတ်းမႃး ၊ ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ၊ ၸိူဝ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈ ၶမ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႈမီး။

ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႆႈႁပ်ႉမၢႆၾၢင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉ၊ ပၵ်းလုမ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ ပီ 2013 ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး၊ ၶတ်းၸႂ်ၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း  ႁႅင်းလွၵ်းလၢႆးပၢႆး IT လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  ပိူဝ်ႈတႃႇတေထိုင်ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆ့ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဝ်ႈၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆ့ လႆႈၶၢတ်ႈ  ႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဝႆႉလင်ၼိုင်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆ့ၵူၺ်းၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယၢင်ႈၸူး သႅၼ်းသိုဝ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး Multi-Media ဝႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢတ်းသဵင်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇထၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇတေၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ၊ လႆႈယူႇၸွမ်း ၶွပ်ႇပိူင် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇမီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၊ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီး ပိုၼ်ႉတီႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶဝ်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သုၼ်ၵၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်း ၶၢဝ်ႇသၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ယိုၼ်းယၢဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။