မွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း (12/12/2019)

ပေႃးတေထၢမ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ “ႁဵဝ်းၶမ်း” မႃးပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ​​ၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈတႄႇ မႃးၶဝ်ႈၵၢၼ် တွပ်ႇယၢပ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႈတႄႉ “ႁဵဝ်းၶမ်း” တွပ်ႇလႆႈတဵမ် သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ ယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝႃသၼႃ တၢင်းသူင် ၼႃႈၵၢၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈသေ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်တိုၼ်းတေ တွပ်ႇယၢပ်ႇယူႇ ၼႆ “ႁဵဝ်းၶမ်း” ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈ “ႁဵဝ်းၶမ်း” တိုၵ်ႉယဝ်ႉႁဵၼ်း ပိူၼ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ​​ပေႃး “ႁဵဝ်းၶမ်း” ယဝ်ႉၸၼ်ႉ ၸွမ်ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ၼႆ “ႁဵဝ်းၶမ်း” တွပ်ႇ​​ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ယုမ်ႉသေ မိတ်းၼႃႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ယၢႆးႁူဝ်ၶူတ်ႉၶူတ်ႉ  ယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။

ၸိူဝ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းတေပဵၼ်ၵွပ်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇမိူင်းႁဝ်း၊  ၵၢပ်ႇပၢၼ် မိူင်းႁဝ်း၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၽုၵ်ႇၾင်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်ႈတႄႇလဵၵ်ႉ ဝႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်၊ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တႄႇသူၼ်းဢီးတၢင်ႇတၢင်းပၼ် တင်ႈတႄႇပၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ။ ပၢႆးပၢႆးပိင်ႇၺႃႈ မိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႈမီးတႃႈမုင်ႈ တႃႇဝႃသၼႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မႃးၵေႃႈ  ႁႃၵၢၼ်ဢၼ်မႅၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယၢပ်ႇ။ လိၵ်ႈၵေႃႈ ဢၢၼ်ႇဢူမ်သူပ်းမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးၸႂ်ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉ၊ မေႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင်တႄႉတႄႉ ထၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ  ႁူႉတိုၼ်း တွပ်ႇယၢပ်ႇ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶတ်းႁၢင်ႁိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၼႅၼ်ႉတႃႈတၢင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်မႃး။

လွင်ႈ “ႁဵဝ်းၶမ်း”  လႆႈၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ “ႁဵဝ်းၶမ်း” ႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမႃးယဝ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၶိုၼ်ႈဝူၼ်ႉလွင်ႈ –

  • တေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈႁႃႉ​​?  
  • တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃႉ?​​
  • ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉ​​တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်?

ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ“ႁဵဝ်းၶမ်း”  ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ယူႇလၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလဵၼ်ႈ၊ ပေႃႉvideo လဵၼ်ႈ၊ တတ်း​​တေႃႇလဵၼ်ႈ၊ တၢင်ႇလဵၼ်ႈ၊ ၸႂ်ဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈႁဵၼ်း ၶႂ်ႈပေႃႉ ၶႂ်ႈထၢႆႇ Documentary ၾိင်ႈ တိုၼ်းသၽႃဝ လႄႈ ႁဵတ်းလဵၼ်ႈ ႁဵတ်းလေႃႈ ယူႇတွၵ်ႉတွၵ်ႉတႅၵ်ႉတႅၵ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်။

ယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဝၼ်းၼိုင်ႈ “ႁဵဝ်းၶမ်း”  လႆႈႁၼ် ၼႂ်း Facebook  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢင်ႈတူင်ႉ (Video  Reporter) ၼႆ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ “ႁဵဝ်းၶမ်း”    ယင်းပႆႇပွင်ႇၸႂ် လီလီလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (သတၢင်းထႃႇၼ) ။ ဢၼ်လႆႈႁူႉ တႄႉ လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈတူင်ႉ၊ မေႃတတ်း​​တေႃႇ Video ၊ တီႈတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး – ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ လႅပ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇတင်း “ႁဵဝ်းၶမ်း”  လႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၸၢမ်း တၢင်ႇတူၺ်း၊ ယွၼ်းတူၺ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉမႃး။

ၵူၼ်းမႃးယွၼ်းၵၢၼ် ၵူႈၶႅင်ႇ “ႁဵဝ်းၶမ်း” ၵေႃႈ သမ်ႉလႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးၼမ်လႄႈႁိုဝ် ၾၢႆႇလုမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ ႁပ်ႉဢဝ် “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမႃး ပၼ်ၼႃႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁၢင်ႈတူင်ႉမႃး ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။

တီႈတႄႉ မိူဝ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈတႆး/လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ။ “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မေႃလိၵ်ႈတႆးယူႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁဵၼ်း ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃးယူႇၼႆ။ ၽိူဝ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈႁူႉဝႃႈတူဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႅင်းဢႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈ ၾၢႆႇလၢတ်ႈ လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢၢၼ်းၼႃႇၵဵင်ၸႂ် ၽူႈႁပ်ႉၶႃႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉ သေဢမ်ႇၵႃး ဢၢၼ်းၼႃႇပႃး ၽူႈၵုမ်းထတ်းၵၢၼ်ဢၼ် “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ႁပ်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈ ။

ၵူၺ်းၵႃႈယိၼ်းၸူမ်းတီႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ လႆႈတူဝ်ထူပ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၽိူဝ်ႇ “ႁဵဝ်းၶမ်း” ၶဝ်ႈၵၢၼ်၊ လူင်းၵၢၼ်မႃးတႄႉတႄႉ ၶွင်သမ်ႉလႆႈ ႁူႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်တေလႆႈပဵၼ် (သတၢင်းထွၵ်ႈ) ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တေလႆႈလူင်းပိူၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ တုၵ်းၸႂ် လူင်လၢင်ၵႂႃႇဝႆႉယူႇဢိတ်းဢိတ်း။

မိူဝ်ႈ “ႁဵဝ်းၶမ်း” ပႆႇမႃးထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တူဝ် “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈၸင်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ တူၺ်းၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႃၶၢဝ်ႇ ၸွပ်ႇႁူႉၸွပ်ႇႁၼ် ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ၊ တင်ႈၸႂ်ထၢမ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈတွပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွမ်မိူၼ်ႁၢင်ႈပႅင်းၸင်းၼႃႈၵၢၼ် ၼႆႉဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇ “ႁဵဝ်းၶမ်း” လႆႈမႃးပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ “ႁဵဝ်းၶမ်း” မေႃႁၼ်ၸႂ် ၽဝ ၵူၼ်းႁႃၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈ ၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၶၢဝ်ႇမႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်လူႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉလီလီ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶႂ်ႈၼႄပိူၼ်ႈလႆႈလီလီ။ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ပိူင်သိုဝ်ႇ၊ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းထုၵ်ႇႁူႉထုၵ်ႇႁၼ်  တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈထၢမ်။

တလဵဝ် ယင်းမေႃၸႂ်လဵၵ်ႉ မႃးဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇထၢမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢတ်ႈႁၢႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ယိင်းၸၢႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈတွပ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈ ၵူဝ်ၵူဝ် ဢၢႆဢၢႆ ၵွင်ႈထၢႆႇ မၢႆႊၶရူဝ်ႊၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇ လီၸွမ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ် မေႃတွပ်ႇမေႃလၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ပိူင်ပဵၼ် ပိူင်မီး။

ၽဝ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၢင်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈၺႃးပိူၼ်ႈပၢႆႈ ၊ မၢင်ႇ ပွၵ်ႈၵေႃႈၺႃးလႃႇ၊ မၢင်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈၺႃးလိုပ်ႈဢွၵ်ႇပၢင်၊ မၢင်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး၊ ၸႂ်လဵၵ်ႉယူႇ ၸႂ်တူၵ်းယူႇ ပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ၊ ပွင်ႇဝႃႈ ၽူႈၼမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽူႈၼမ်း မူႇၸုမ်း ယင်းပႆႇပွင်ႇ ၸႂ်ၼိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ။

မီးယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ  “ႁဵဝ်းၶမ်း” လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်း Documentary ၶဝ်ႈတမ်ငႃး (ၶဝ်ႈပုၵ်း) ပဵၼ်ဢၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ၊ ပဵၼ်လိူင်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈမႃးႁဵတ်း။

တႄႇၼၼ်ႉမႃး  “ႁဵဝ်းၶမ်း” ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်  “ႁဵဝ်းၶမ်း” ႁဵတ်းယူႇၼႆႉ တႃႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ၊ ယူႇလၢႆဢမ်ႇလႆႈ လႆႈႁဵၼ်းႁႃ တၢင်းႁူႉ ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်ႇၽိုၼ် လွင်ႈတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆး ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး ႁဝ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼမ်​​ၵေႃႈ​​ တိုၼ်းဢမ်ႇဢေႇ မၼ်ႈၸႂ်မႃးၼင်ႇၼႆ။

​​ၵွပ်ႈၼၼ် ​​ပေႃးမႃးထၢမ်  “ႁဵဝ်းၶမ်း” ယၢမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ‘ ႁဵတ်းသင်မႃးပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈ ? ၼႆ “ႁဵဝ်းၶမ်း” တွပ်ႇလႆႈတဵမ်သူပ်း တဵမ်ပၢၵ်ႇဝႃႈ – “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶႆႈႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈပဵၼ်ယူႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ “ႁဵဝ်းၶမ်း” တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၸိူဝ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ထုၵ်ႇလီႁူႉသင် ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ယႃႇႁႂ်ႈၽႂ်လႆႈယဵပ်ႇယမ်ႈလူလၢႆ ” – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ  “ႁဵဝ်းၶမ်း” ၵျေႃႇၸႂ်မိူဝ်ႈလႆႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်း​​တေႃႇလဵဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် – ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုတ်းတၼ်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။  “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ၵေႃႈ မၼ်ႈၸႂ်ၸွမ်း ဢဝ်ၵုင် မုၼ်ၸွမ်း၊ ပဵင်း​​ပေႃးၸႂ်ၸွမ်း တီႈလႆႈပဵၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းမႃး။ ႁႃၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တတ်းတေႃႇၶၢဝ်ႇ မႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း သေ ၶၢဝ်းယၢမ်း “ႁဵဝ်းၶမ်း”  ႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမႃး ပေႃးၸမ်မႃး သွင်ပီယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

“ႁဵဝ်းၶမ်း” လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၼမ်၊ မေႃႁၵ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝမႃး၊ ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႇ ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း မႃး။ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ယိၼ်းၸုမ်းထိုင် ၶူးၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ် ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ သွၼ်ပၼ်ၵၢၼ် “ႁဵဝ်းၶမ်း” မႃး။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၸူမ်းဝႃႈ ထိုင်ၽူႈႁပ်ႉပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁပ်ႉပၼ်ႁႅင်း  “ႁဵဝ်းၶမ်း” မႃး။ သင်မီးတီႈၽိတ်း တီႈပိူင်ႈၵေႃႈ ဝႆႉ “ႁဵဝ်းၶမ်း” မိူၼ်ၼွင်ႉမိူၼ်ၼုင်ႈ မိူၼ်လုၵ်ႈ မိူၼ်လၢၼ် သေ ၸွႆႈထႅမ်မူၼ်ႉမႄး ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၼ်ငၢဝ်း ႁႂ်ႈ  “ႁဵဝ်းၶမ်း”  လႆႈႁပ်ႉႁူႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈ ထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ၵမ်းၶႃႈ။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ

ၼၢင်းမွၵ်ႇမူဝ် ႁဵဝ်းၶမ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

1 COMMENT

  1. ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။
    ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ႁဵဝ်းၶမ်းယူႇၶႃႈ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here