အလှူရှင်လက်ခံရေးအစီအစဉ်

ပထမ အဆင်ႉအလှူရှင်
– ကျပ်ငွေ ၁ ကျပ် မှ ၄၉,၉၉၉ ကျပ် အထိ ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းသော အလှူရှင်များအတွက် အွန်လိုင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလွှာ
ဒုတိယ အဆင်ႉအလှူရှင်
– ကျပ်ငွေ ၅၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၉၉,၉၉၉ ကျပ်အထိ ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းသော အလှူရှင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုလွှာ၊ အုတ်နံရံတွင် အလှူရှင်အမည်ကမ္ဗည်းထိုးမှတ်တမ်းထားမည် ( စတီးပြားဆိုဒ် 6” x 3’’)
တတိယ အဆင်ႉအလှူရှင်
– ကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (တစ်သိန်း) မှ ၄၉၉,၉၉၉ ကျပ် ကူညီလှူဒါန်းသော အလှူရှင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုလွှာ၊ အုတ်နံရံတွင် အလှူရှင်အမည်ကမ္ဗည်းထိုးမှတ်တမ်းထားမည် ( စတီးပြားဆိုဒ် 8” x 4’’)

စတုတ္ထ အဆင်ႉအလှူရှင်
– ကျပ်ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ငါးသိန်း) မှ ၉၉၉,၉၉၉ ကျပ် ကူညီလှူဒါန်းသော အလှူရှင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုလွှာ၊ အုတ်နံရံတွင် အလှူရှင်အမည်ကမ္ဗည်းထိုးမှတ်တမ်းထားမည် ( စတီးပြားဆိုဒ် 10” x 6’’)
ပဉ္စမ အဆင်ႉအလှူရှင်
– ကျပ်ငွေ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် – ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်ဆယ်သိန်း မှ သိန်းငါးဆယ်အထိ) အလှူရှင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုလွှာ ၊ အုတ်နံရံကမ္ဗည်းမှတ်တမ်း ( စတီးပြားဆိုဒ် 12” x 8’’) နှင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာဖြင့် ချီးမြင့်မည်။
***** အလှူရှင်များအား၏ အမည်နာမ များလုံး သျှမ်းသံတော်ဆင်ႉ ၏ website တွင် ထာ၀ရမှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သဖြင့် အချိန်မရွေး၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။