Search Name

ပီႈပီႈၶမ်း

ၸဝ်ႈႁေႇမႃႇတႅၵ်ႈ

ၼၢင်းၶမ်းယိင်းၼွင်ႉ

ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း

လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ

ပႃႈၸၢမ်ၶမ်း

ကို၀င်းဉီး

ၸၢႆးသု

ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း

ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸၢႆးၼွင်ႉ

ၼၢင်းထူၺ်း

မိူင်းဝၼ်း
လွႆၸေႊ မၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ

ၸၢႆးၼုတ်း

ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး

ၼၢင်းလၢဝ်ၶွင်ႇ

ယိင်းသႅင်မွၼ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO

ၼၢင်းမူၺ်လိုၼ်း

ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢိၼ်ႇသတီႇၵျႃႉ

လုင်းၸၢႆးၶမ်းလိုၼ်း ပႃႈၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼု

ၸၢႆးဢွၼ်ႇမိူင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ

ၼၢင်းသူၺ်ႇၶိၼ်ႇဢူး ၼမ်ႉၶမ်း

ၼၢင်းၶမ်းယိင်းႁၵ်ႉ မိူင်းၼၢႆး

ၼၢင်းသႅင်ႁိူင်း မိူင်းၼွင်

ၸၢႆးယွၵ်ႈၶိူဝ်း

ၸၢႆးၺႃႇၸိင်ႇတ ၼၢင်းၽွင်းဢူး

ၸၢႆးထွၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ
ငႄႈတႆး - ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ
ငႄႈတႆး - ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ
ငႄႈတႆးၸၼ်ႉၸွမ်တင်း
လူင်တူၼ်ႈတီး (ပီ 2019)

ၸၢႆးၺုၼ်ႉ

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ်

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ

ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း

ၼၢင်းၶမ်းမူၺ်ႁိူင်း

ၼၢင်းယေႈၸၼ်မူၼ်း

ၼၢင်းၸၢမ်ၽူၺ်

ၼၢင်းမွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း

ယိင်းဢုမ်ႈမူၺ်

ၸၢႆးၵွၼ်းၶမ်း
ပွၵ်ႉတႅၼ်ႉမႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ၼွင်ႉၶမ်းႁၢၼ်
ပွၵ်ႉတႅၼ်ႉမႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ

Nora W. Kyaw
Darwi, Australia

ဆွတ်ရိန် မြစ်ကြီးနားမြို့

ယိင်းယုမ်ႉယဵၼ်

ယိင်းၽူၺ်းမူၺ်

ၸဝ်ႈဝႃႇလိင်ႇတ မိူင်းၵိုင်

ၸၢႆးသၢမ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ
တင်းႁိူၼ်း (ႁူင်းႁႅမ်း 21st TGI Tanunggyi)

ၸၢႆးလွႆၶမ်းပၢင်ႇ

ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၶမ်းတီႇ
ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆးတႆး“ၼၢင်းပၼ်”
ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း
ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း

ၼၢင်းၽူးတိပ်ႉ

လုင်းၸၢႆးယႅၼ်ႉ

ၼၢင်းဢွင်ႇ ၶူဝ်ၶမ်း

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း

ၼၢင်းသူၺ်ႇပူၼ်ႉ

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း

လုင်းၵေႃးလိယ
ဝဵင်းၵေး မိူင်းသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ
ပႃႈၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ
ဝဵင်းၵေး မိူင်းသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ

ၸၢႆးသၢင်ႇမၼ်ႈ မိူင်းၵိုင်

ယိင်းမူဝ်ႁွမ်

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်

ၸဝ်ႈဢိင်ႇတမူဝ်

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း

ၸၢႆးၸၼ်
ၼၢင်းသႅင်ၶမ်း
ၸၢႆးၸႅတ်ႈၵႅဝ်ႈ
(ႁူင်းႁႅမ်းၼမ်ႉၶူင်း)
ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း
ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
ၸၢႆးၸွမ်သႂ်
ၼၢင်းယိင်းသူၺ်ႇ
မိူင်းယႆ

မိအိုင်းခေတ်

နန်းဖြိုးဖြိုးလင်း
(ရန်ကုန်)
ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇလႄႈ
လုၵ်ႈသၢဝ် ၼွင်ႉမူဝ်ဢွၼ်ႇ
ၸၢႆးၵျေႃႇမူဝ်း
ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ
ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်သၢႆး

ၼွင်ႉသၢဝ်သႅၼ်ပၢႆးမိူင်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ၸုမ်းယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ
မူႇၸေႊ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းထုၼ်းလႃႉ

ၼၢင်းသႅင်ၼိူင်း

ၸၢႆးၽူင်းသႅင်ထုၼ်းၸိုၼ်ႈ

ၸၢႆးတိုၼ်းဢွၼ်လႅင်း

ၽွင်းလူင် လုင်းၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး

ၸၢႆးယွတ်ႈသႅင် - ႁၢၼ်ႉ
ၶဝ်ႈၽၵ်း “ပေါက်ကျော်”

လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင်

ၸၢႆးသႅင်ၼုမ်ႇ
ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၶမ်း
ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း
ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း
ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း
ၼၢင်းဝူဝ်းၶမ်း
ဢူးၸၢႆးၺူဝ်ႇ
Dr Cake Bakary
ၸၢႆးၵျေႃႇထူၺ်း
ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ်
ၸၢႆးသၢင်ႇၸၢမ်ႇ
ၼၢင်းသႅင်သူၺ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီလၢႆးမႂ်ႇ

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်
လႄႈ ၸုမ်းၶူင်ႈပဝ်သၢႆသိုၵ်း
ထုင်ႉမၢဝ်း
ယိင်းမူၺ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း
ဝဵင်းသီႇပေႃႉ
ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်ႇမ
ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

Ross Settles

Patrick GRRF project
UK
လုင်းသူမ်ၽူင်း
ႁၢၼ်သၵုင်း ၵဵင်းႁၢႆး
ၸၢႆးၵႃႇလိင်ႇ ၼၢင်းမူး
မိူင်းၵိုင် ၵေးသီး

ၸၢႆးတႆးမၢဝ်း

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ဦးတင်စိုး
(ကုလားတန်)
ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉ
ၶိုၼ်းသႅၼ်လၢဝ်ႁုင်ႈ
ၵႄႈပႃႇမူၺ်
ၸၢႆးမူးၼိင်ႇ မိူင်းၵိုင်
ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမႆႉႁုင်း

ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ

ပႃႈၼၢင်းၼူၼ်းၽွင်
ၵွင်းမူးလွႆ၊ ဝဵင်း​မူႇ​ၸေႊ
ၸၢႆးၼုမ်ႇ(ၵွင်ငႃးသိူဝ်)
ပီႈယဵၼ်ႇ ၵွင်းမူးလွႆႇ
ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ပီႈၸၢႆးသီႇႁ
ၼၢင်းဢူးသႃႇ တင်းႁိူၼ်း
ဝဵင်းပၢင်လူင်
ၸၢႆးသႅင် ၽူးၵဵတ်ႇ
ၸိုင်ႈထႆး
ၸၢႆးယီႈမၢဝ်းၶိူဝ်း
ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸၢႆးယီႈ လွႆၸေႊ မိူင်းဝၼ်း

အရှေ့မြောက်တံခါး
သစ်သီးကုမ္ပဏီ
လုင်းသၢင်ႇၵူႇ
ပႃႈမျႃႉ (ဝဵင်းပၢင်လူင်)

Yonlada Thanakornsakun

Justas Sta

ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး - SSSNY
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ
ၼၢင်းယိင်းတႆး - SWAN

ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်

ဦးသန်းလွင်ထွန်း ဒါရိုက်တာ
မြန်မာပိုင်း - VOA

ဦးမိုးဇော် - VOA

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်
လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း
ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး
တၢင်ႉယၢၼ်း

ၸၢႆးယွၼ်းလူႇ

ယိင်းသႅင်ၽူးဢွင်ႇ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. Sao Den Dai ဝိသုတ်ႉထိၺႃႇၼ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်း

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင်ၾႃႉ

ၸုမ်းယဵပ်ႇလႅင် မူႇၸေႊ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ
ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်း

ၼၢင်းၸၢမ်ငူၺ်ႇ

ၸၢႆးၺုၼ်ႉၽေႇ
ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ

นายแสง +  นางวัตนา
อัฮคศุภรกุก กรุงเทพ

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး သၢႆၼမ်ႉတူႈ

ၸၢႆးၸွမ် + ၼၢင်းၽွင်
တူၼ်ႈတီး

ၼၢင်သႅင်ၽူး ႁူဝ်ပူင်း

ၼၢင်းသႅင်သႃႇ လၢႆးၶႃႈ

ၼၢင်းၼမ်ႉၾူၼ် မိူင်းၵိုင်

ၸၢႆးဢေႃးလိင်ႇ ၼၢင်းႁွမ်
ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေးသီး

လုင်းၸၢႆးၸိင်ႇ တူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းၼု ၶူဝ်ၶမ်း

ၸၢႆးၵျေႃႇ

ၸၢႆးပီး
ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ၼၢင်းၸွမ်ဝၼ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸၢႆးတွမ်ႇ

ၼၢင်းၶမ်းပွႆး

ၼၢင်းသူၺ်ႇၼုမ်ႇ

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇလူႇ
မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ၸၢႆးၸၢမ်ႇၽေႇ ၼၢင်းလဵၵ်ႉ
လုၵ်ႉ ၼၢင်းၵွၼ်ငိုၼ်း

ၸၢႆးၸေႃႇၸေႃႇ
ၼၢင်းသပႄႇၵျေႃႇ

ငွေစံအိမ်

ၼၢင်းမေႇ

ၸၢႆးသၢမ်
ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတႆး
ၼၢင်းယေႈၾၢင်
ႁူင်းပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်
တႂ်ႈၶူင်း

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း

ၸၢႆးမဵဝ်းဢူး

ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼမ်ႉမၢဝ်းၶမ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႆး ပၢင်ႇသႂ်မၢဝ်း ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ

သဵင်သိူဝ်ထုင်ႉမၢဝ်း

ၸဝ်ႈဝိလႃႇသ မူႇၸေႊ

ၸၢႆးဝၼ်းၸိင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ၼၢင်းၶမ်းသုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း

ၸုမ်းမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ (တႆး)
ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ၸုမ်းသူႉၸႃႇတႃႇ
ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ၸၢႆးဢူး
ၼၢင်းသူၺ်ႇတိၼ်ႇ
လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉ
ပႃႈၸၢမ်ၶမ်း

Ma Nge – Taunggyi

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆၾူၼ်

ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း

ၸၢႆးဢွင်ႇလႃႉ

မႄႈထဝ်ႈၽိတ်ႈ

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း

ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်
လွမ်ႉႁႅင်းတႆး

ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ၸေႊလၢၼ်ႉ

ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း ၸေႊလၢၼ်ႉ

ၼၢင်းၼိၼ်းဢေး မူႇၸေႊ

ၼၢင်းၼုမ်ႇမူဝ်ႁွမ်

ၼၢႆးသႅင်
ဢင်းၶသူၽွၼ်းရၼ်ႈ
ၼၢင်းရၢတ်ႉတၼႃး
ဢင်းၶသူၽွၼ်းရၼ်ႈ

ၼၢင်းၼုမ်ႇၶမ်း

ၸၢႆးပိူင်ႇ

ၸၢႆးၵွၼ်း
ၼၢင်းၸိင်ႇပု
လုၵ်ႈယိင်း ယိင်းတုမ်ႇငိၼ်း
ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၼၢင်းလႃႉဢူး
ၸၢႆးၶိူဝ်းသႂ် ၸၢႆးၶိူင်းလႅင်း
လုင်းၸၢႆးတိင်ႇဢွင်ႇ
ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
ၸၢႆးတၢၼ်းထူၺ်း
ၼၢင်းထူၺ်းၶမ်း
ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
ၸၢႆးၾႃႉ
ၼၢင်းတိၼ်းတိၼ်းဝေႇ
ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
ၸဝ်ႈသြႃႇဢိၼ်ႈတၵ
ဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇၼိူဝ်လွႆ
ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
ၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ
ၼၢင်းမေႇဢွင်ႇ
ၸၢႆးလၢဝ်ယွတ်ႈႁၢၼ်
လုင်းၸၢႆးထုၼ်း
ပႃႈၼၢင်းၶမ်ယဵၼ်ႇ
ဝဵင်းၽႃၵၢင်ႉ
လုင်းၸၢႆးၶျိတ်ႉဢွင်ႇ
ပႃႈၼၢင်းၶမ်းလႅင်
ဝဵင်းၼမ်ႉတီး
ၸၢႆးသၢင်ႇပုၼ်ႉ
ၼၢင်းသႅင်ၸိင်ႇ
ၸၢႆးပိုၼ်းၸွမ်
ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလုၼ်ႇ
ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းၶိူဝ်း
ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼၢင်းမူၺ်ဢူး

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်
ဝဵင်းမူႇၸေႊ

သၢဝ်မၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ

ပီႈမွၵ်ႇၵွၼ်ၶွင်

ပီႈၶမ်းယဵၼ်ႇ

ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း
(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ)

ၸၢႆးတိင်း

ၶျိူၼ်ႊၶျၢဝ်ႊ (ထိူၼ်ႊၶျူင်ႊ)

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႅမ်ၼိူင်း

ၸၢႆးသၢင်ႇငူၺ်ႇ တင်းႁိူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၼၢင်းသေး မိူင်းသူႈ

ၸၢႆးယီႈသႅင်
ပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ၼၢင်းၶမ်းမူဝ်သႂ်
ပွၵ်ႉလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး
ဝဵင်းလွႆၸေႊ မိူင်းဝၼ်း
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး
ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး
ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ၸၢႆးသွႆႈငိုၼ်း
မၢၼ်ႈၵွင်း မိူင်းဝၼ်း

ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ၶိူဝ်း ပၢင်လူင်

ၼွင်ႉၽွင်ငိုၼ်း

ၸၢႆးဝုၼ်း ၼွင်တိုၼ်း

ၼၢင်းယူင်ႇ မိူင်းမိတ်ႈ

ၼၢင်းဢေးၼွႆႇ

ယိင်းယုမ်ႉလၢဝ်

ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ