ပိုတ်ႇႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ပႅၵ်ႉတေႃႇၸွႆႉ

ၸဝ်ႈတႃႇၼ သႅၼ်း (1) –  ၽူႈတၢၼ်းငိုၼ်း 1 K တေႃႇ 49,999 Ks – တေလႆႈႁပ်ႉယွင်ႈယေႃး တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ)။

ၸဝ်ႈတႃႇၼ သႅၼ်း (2) – ၽူႈတၢၼ်းငိုၼ်း 50,000 Ks တေႃႇ 99,999 Ks – တေလႆႈႁပ်ႉယွင်ႈယေႃးၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ)၊ ၶႅၵ်းၸိုဝ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ တီႈၽႃ ၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ၶႅပ်းသတီး သႅၼ်း 6” x 3’’)

ၸဝ်ႈတႃႇၼ သႅၼ်း (3) – ၽူႈတၢၼ်းငိုၼ်း 100,000 Ks တေႃႇ 499,999 Ks – တေလႆႈႁပ်ႉယွင်ႈယေႃးၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ)၊ ၶႅၵ်းၸိုဝ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ တီႈ ၽႃ ၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ၶႅပ်းသတီး သႅၼ်း 8” x 4’’)

ၸဝ်ႈတႃႇၼ သႅၼ်း (4) – ၽူႈတၢၼ်းငိုၼ်း 500,000 Ks တေႃႇ 999,999 Ks – တေလႆႈႁပ်ႉယွင်ႈယေႃးၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ)၊ ၶႅၵ်းၸိုဝ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ တီႈ ၽႃ ၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ၶႅပ်းသတီး သႅၼ်း 10” x 6’’)

ၸဝ်ႈတႃႇၼ သႅၼ်း (5) – ၽူႈတၢၼ်းငိုၼ်း 1,000,000 K – 5,000,000 K (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ထိုင်  ႁႃႈလၢၼ်ႉ) တေလႆႈႁပ်ႉယွင်ႈယေႃးၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ)၊ ၶႅၵ်းၸိုဝ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ တီႈ ၽႃ ၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ၶႅပ်းသတီး သႅၼ်း 12” x 8’’) သေ ဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈ ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပဵၼ်ၽိုၼ်။

***** ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိုဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတေတႅမ်ႈမၢႆတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ် website ။ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။