သႅင်သႃႇ

မိူဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဝူၼ်ႉ လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ  မီးဝႆႉၼႂ်း ၸႂ်တႃႇသေႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် လႄႈ ဝႆၢးယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶႃႈႁႃၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သေတႃႉ တႃႇၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ လွင်ႈလီယုမ်ႇယမ်မီးဢေႇၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇသေ တေလႆႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇတီႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်း ၶဝ်ၵူၺ်းၼႆ။ 

ၽိူဝ်ႇမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႆၢးဝူၼ်ႉၶႃႈလႆႈလႅၵ်ႈလႆၢႈမႃး၊ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ် တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ၊ ၸုမ်းငိုၼ်းလမ် ငိုၼ်းသႃးၶဝ်။ ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆ ၵမ်ႉထႅမ် ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵၼ်၊ ပဵၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢင် ၸုၵ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊  လႆၢးႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ လွၵ်းၸုၵ်း ၵေႃႈ ယူႇမၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသၢႆၵၢင်လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း မႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆ ၶႃႈၸင်ႇပွင်ႇၸႂ်မႃး။

တင်ႈတႄႇၶႃႈၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လႆၢလွင်ႈလႆၢပိူင်၊ ၼႃႈၵၢၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းၶဝ်ႈပိူင် လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်မႃး။ ၶေႃႈမုလ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၶေႃႈမုလ်း ၼမ်ႉၼၵ်းၶေႃႈမုလ်းၵေႃႈ တိူဝ်းႁူႉမႃးလိူဝ်သေမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈတႄႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမူႇၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ/ယိင်း/ၸႆၢး  ၵူႈၵေႃႉမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႈ ႁၵ်ႉၵၼ် မိူၼ်ပီႈ မိူၼ်ၼွင်ႉ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ မေႃတိုတ်ႉတၢႆးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူၼ်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း၊ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း – ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီတႃႇမူႇၸုမ်းတႄႉတႄႉ။

ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႆၢလွင်ႈလႆၢတၢင်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈတႃႇတေလႆႈၶေႃႈမုလ်း ၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈ ႁူဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငႆၢႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇတိုတ်ႉတၢႆးၵၼ် သေႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်။

ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉသေ ၸွႆႈႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႉ ၶမ်ပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇသေႇသေႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ  လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၸႃ ၽဵင်ႇပဵင်း ၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ။

သႅင်သႃႇ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here