ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း/ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမႃးၸုၵ်းပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ …. ၵူႈပွၵ်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်း ၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင်ဝႃႇ၊ ၵွၼ်းၶေႃဝႃႇ၊ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႇ၊ မိူင်းလွႆဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း – ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆထၢင်ႇလဵၵ်ႉသႂၢင်းၽႅပ်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးၼႆႉ ၶဝ်ပေႉမႃးၵျႃႉ – ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် မူႇလဵဝ် ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်ၼေႃ တေႃႈၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ယႅၵ်ႈၵၼ် ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶႅၼ်းတေႁဵတ်း ႁိုဝ် ၽွမ်ႉ ၵၼ်လႆႈ – ပၢႆလၢတ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇ ပွင်ႉထႃႉ ၸွမ်းလူးၵွၼ်ႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁူႉလိုၵ်ႉထိုင် တၢင်းၼႂ်းမၼ်းလႄႈ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ သႄႉသွမ်း ထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ႁွတ်ႈမႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ “ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း” ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ မိူၼ်ၽႃႇမိုဝ်းလႄႈလင်မိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸင်ႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၵွၼ်းၶေႃ၊ ပၢင်လူင်၊ မိူင်းလွႆ ၊ Shan Land ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၵူၺ်း။

လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး ၼႂ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်၊ လႆႈႁၼ် ဢဝ် ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း သိူဝ်ႇပိုၼ်ႉသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸဝ်ႈသၶႁ သႅင်ၸိုၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ဝႃႈ ၵဝ်တေတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵဝ်တေ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေလႆႈႁူႉ လႆႈဢၢၼ်ႇလႆႈလူၵၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵဝ်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်း ပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆၵႂႃႈ …. ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ထိုင်ယၢမ်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႆႉ။

ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလၢမ်းတႅမ်ႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃးတႅမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ၊ လၢမ်းလၢတ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလူႉ ပိူၼ်ႈသုမ်းသေ တႅမ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း၊ မူႇၸုမ်း၊ ၽုင်ၵူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်၊ ၶတ်းႁႅင်း လူမ်ႉလူမ်ႉလုၵ်ႉလုၵ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ပီ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸင်ႇႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇလီလီဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ၶဵတ်ႇႁႃႉ ပႃႁူၵ်ႈ ၼႆ တႅၵ်ႇလႅင်းမႃး။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်တေလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ – လၢၵ်ႇလၢႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶေႃႈမုလ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လူၺ်ႈဝႃႈ ဢီႈသင် ပဵၼ်သင် တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ၶၢဝ်းလႂ် ၵွပ်ႈသင် ၽႂ်လႂ်တုမ်ႉယွၼ်ႈသင် ပဵၼ်သင်ၵႂႃႇ – ဢၼ်ဝႃႈ 5 W & H ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၶၢဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇၵၼ် တေတႅမ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈလႆႈတႅမ်ႈ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၺႃးၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ပွင်ႉထႃႉ မူၼ်ႉမႄး လတ်းၽၢၼ်ႇ လၢႆၵေႃႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈ – ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၶႅၼ်း ၶဵင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ (ပေႃးဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ)။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းႁွင်ႈဢႄႊယဵၼ်ယဵၼ်သေ ထူဝ်းထၢမ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁႃၶၢဝ်ႇတႄႉၼႆဝႃႇ။

ယိၼ်းၸူမ်းသိူဝ်းယူႇၶႃႈ ဢၼ်ပွင်ႉထႃႉ ထတ်းသၢင်ပၼ်။ ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်မႃး ၼင်ႇၼၼ်တႄႉလႄႈ ပိူဝ်ႇတႃႇတေ လႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတႅတ်ႈလိူဝ်တႅတ်ႈ ၶိုတ်းတၼ်းလိူဝ်ၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဝၢင်းၽႅၼ် ႁဵတ်းလုမ်းယူႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ၽႅဝ်ထိုင်လႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ႁႃ ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈၶၢဝ်ႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လႆႈၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပိုၼ်း၊ ၸႂ်ယႂ်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ၊ သင်ၶ ၸဝ်ႈ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်၊ ပႃႇတီႇ၊ ၸႂ်ယႂ်ႇၽူႈတႅၼ်း၊ ၸႂ်ယႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႂ်ယႂ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသႄႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈမႃး။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၽဝ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသႄႈ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ၊ ပလွၵ်ႉၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းလဵၼ်ႈၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇယွမ်းလၢတ်ႈတေႃႇၶႃႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ထူပ်းၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉထႅင်ႈဢၼ်႞တႄႉ ထိုင်တီႈပိူၼ်ႈပေႃး မွၵ်ႇႁွင်ႉလဵင်ႉ ၶဝ်ႈ ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇ ပိူၼ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသေ ၶႂ်ႈလဵင်ႉၶဝ်ႈယူဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ ၽိူဝ်ႇ ႁူႉတူဝ်မႃး ဢေႃႈပိူၼ်ႈၶႂ်ႈပွင်ႉထႃႉလႃႇၵဝ်ၵူၺ်းလူးၼႆႉ ၼႆ ၸင်ႇႁူႉတူဝ်။

ဢၼ်ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတိူဝ်ႉၸႂ် ထႅင်ႈဢၼ်႞သမ်ႉ ၶၢဝ်ႇဢၼ်တီႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၽိတ်းတီႈလႂ် ပိူင်ႈတီႈလႂ် ဢမ်ႇၸီႉၸမ်ႈႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး၊ ပွင်ႇထႃႉလႃႇမႃး ၽႅဝ်တႂ်ႈသိၼ်ႈတႂ်ႈသိူဝ်ႈၵေႃႈမီး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၸိူဝ်းၸီႉၸမ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၼႄတၢင်း တီႈၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇ ႁပ်ႉၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃး။

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် သင်ႇသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉဝႃႈ – ဢၼ်ပိူၼ်ႈပွင်ႉထႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်သြႃႇႁဝ်းဢိူဝ်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈၶၢဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈယင်းတူၺ်း ယင်းလူၵၼ်ယူႇလႄႈ လူဝ်ႇယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢိူဝ်ႈ။ သင်ၶဝ် ဢမ်ႇတူၺ်း ဢမ်ႇလူၸိုင် ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပွင်ႉႁဝ်း လႃႇႁဝ်းလႃႇ။ လူဝ်ႇမေႃဝႆႉၼင်ၼႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယႃႇၸႂ်တူၵ်း သိုပ်ႇႁဵတ်း သိပ်ႇပႆၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်လုင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ သူၶဝ်ၵႂႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်သၢႆၸႂ် မၼ်းပေႃးသုတ်းသဵင်ႈ လူဝ်ႇဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 4 – 5 ပီမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးလူမ်းႁၢႆၸႂ်ယူႇၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ငၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းထမ်းတြႃးၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ တေဢဝ်ပၢႆၵမ်၊ တေဢဝ်မိုဝ်းဢွၼ်ႇၵဝ်ၶႃႈ 10 ၼိဝ်ႉၼႆႉသေ တေႁၢပ်ႇႁၢမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပႂ်ႉပႃး ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် မၢႆမီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ –

  1. တေဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်သေ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်/လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးႁဵတ်ၽူလ်(ႁဵတ်ႇၽူလ် = ႁေတုၽလ)။
  2. တေဢမ်ႇပၼ်သူးပၼ်လၢပ်ႈပိူၼ်ႈသေ ႁႃၶၢဝ်ႇ။
  3. တေဢမ်ႇၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈသေတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ။
  4. တေဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ။
  5. တေဢမ်ႇမႄႇ/ၶႂၢၵ်ႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသေတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ။
  6. တေဢမ်ႇထုတ်ႇထွၼ်လၵ်ႉဢဝ်ၶွင်ပိူၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ။
  7. တေယိုၼ်ယၼ်ၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး တီႈၵႂႃႇတီမႃး သေၸင်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ။
  8. တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႃႈလီႈလၢတ်ႈ မႄႇၶူင်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်ၶေႃႈ တိုဝ်းၵမ်ၶွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉပႃးႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လၵ်းၼမ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင် ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတေ ဢမ်ႇမီးဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်းမႃး 27 – 28 ပီ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽဝ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ

ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

1 COMMENT

  1. ႁၼမထိုင်ၸွမ်းယူႇ ပၼ်ႁႅင်းယူႇၶႃႈ ။ ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ယူႇၶႃႈ၊ ၶတ်းၸႂ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈၶူၼ်ႉ ႁႃ တႅမ်ႈလၢတ်ႈပဵၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးၵႃႈၼင်ႇမီးဝႆႉ သင်ဝႃႈလႃးလႃးၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉၸိုင်ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈမႃလေႃူၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵ Car.phone.computer ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း မိူင်း ၶွင်တၢင်ႇမိူင်းၼၼ်တႄႉႁူႉၵႃတေလႆႈၸႂ်ႉပဵၼ်သဵင်ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈယူဢဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမူၼ်မႄတႄႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးငႈတိုၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးဝႆႉၸဵမ်ၵွၼ်ႇၸဵမ်လႂ်ၼၼ်ႉမီးဝႆႉယူလႄႈ ႁဝ်းသမ်ႈဢမ်ႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ ႁ်းသမ်ႈၵုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းထႆးမႃးလၢတ်ႈတၢင်တီႈယူႇၼၼ်ႉၶႃႃႈယဝ်ႈ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၽၼတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် သမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဝွၵ်ႇၸိူၼ်း၊ သုတ်ႉပၼ် သမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ထွႆပၼ် ၊ လီႁၵ်ႉသမ်ႈဝႃႈ ၼႃႈႁၵ်ႉ။ သေပိူၼ်ႈ သမ်ႈဝႃႈ လီတီႈသုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၸႃႉၵႂႃႇၶႃႈယင်ႉ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်တေတေၸူမ်ုဝ် ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်တေႁိုူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉယူႇတီႈတႆးႁင်းဢွၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉလဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵႂၢမ်းတႆးဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်ၵေႃႈယူႇၼႂ်ူထၢၼ်ႈပိူင် ႔ ယိူင်ႈ တီႈၽႃႇသႃႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ သင်ၽႃႇသႃႇႇႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၶိူဝ်းႁဝ်ၵေႃႈမူၺ်ႉၵွႆလႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ပိူင်လူင်လွင်ႈလမ်ႇလွႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁုဝ်ဢွၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဢွၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ယႃပေဢွၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပိူင်လူင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃဢေႃႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here