ၼေႃႇသႅင်ၾႃႉ

“မႂ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျႃႉ ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ ႁဵတ်သင်လႄႈ ဢမ်ႇၸဵဝ်းဝူၼ်ႉၼႅတ်ႈၶပ်းၶိုင်ပုၼ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ်လႃႇ” မိူဝ်ႈၽွင်းၸမ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉၶူးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်လႆႈၾင်ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၶႃႈ လႄႈၶႃႈၸင်ႇထၢမ်ၶိုၼ်းတူၺ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ ၵဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶတ်းၸႂ်မႃးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႈတူဝ်ၵဝ် တႃႈပေႃႈမႄႈၵူၺ်းယဝ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်တႃႇၽႂ်လႃႇ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇသုၼ်တူဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းဝႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းမဵၼ်ႈၽွင်းဢၼ်လူဝ်ႇၶပ်းၶိုင်သၢင်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ပေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ တေႁဵတ်းတႃႇၽႂ် ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၼင်ႇၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈဝႃႇ…….

“ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝႆၶွၼ်းယဝ်ႉၼိုင် ထိုင်ၼိူဝ်ႉထိုင်လိူတ်ႈယွၼ်းတုၵ်း ၽႂ်လႃႇတေဢမ်ႇၶုၵ်း ၸႂ်လႆႈလႄႈ တွင်ႉမႆႈ”  – တၢင်းၽႄ ဢၼ်ၸၢႆးလဵၵ်ႉႁွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ

ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီ တႃႇၶၢဝ်းပွတ်း ပုၼ်ႈၸူဝ်ႈဢသၢၵ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းတႄႉ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ ၵဝ်ပူၼ်ႉလွတ်ႈယဝ်ႉလူး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵေႃႈလီ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႈမီး ၸၢင်ႈလူဝ်ႇမႂ်ႈၸႂ်တႃႇၽႂ်ထႅင်ႈလႃႇ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၼမ်ၼမ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵႄႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇလူမ်ၵိၼ်လီယဝ်ႉလူး မီးလုၵ်ႈလၢင်းမႃးၵေႃႈ ၶဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ …

သၢႆၶိူဝ်းတႆးႁၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈၼိုင်ႈသၢႆ …

ၶၢဝ်းလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်မႃးလူး ၵၢၼ်တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းမႃးၽၢႆႇလင်သမ်ႉၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႆးမီးသင်ဝႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉသင် သမ်ႉတေပဵၼ်သင်မႃးမိူဝ်းၼႃႈ ၵမ်ႇၽႃႇဢွၼ်ႇၼႆႉၸုၵ်းၸွမ်းၶိူဝ်းလႂ်ႁူဝ်မႃႇႁဝ်းပဵင်းပိူၼ်ႈလႆႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၾၢႆႇ IT ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူဝ်ထူပ်းမႃးၼၼ်ႉ 10 – 20 ပီၼႆႉ မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈယဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ဢၼ်တႆးလီႁူႉတူဝ်သေယွမ်းႁပ်ႉ

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈၼိုင်ႈ တူဝ်လဵၵ်ႉၼႃႈၽိူၵ်ႇဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵဝ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်လႆႈလႃႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး

  • 1.00365 = 1.00
  • 1.01365 = 37.78

တူၺ်းတူဝ်ၼပ်ႉၼႆႉသေ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ၊ 365 ဝၼ်း ႁဝ်းၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉၼိုင်သင် 1 ၼႂ်း 365 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းပဵၼ် 1 ၵူၺ်း

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ၊ 365 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတူင်ႈၼိုင်ဢိတ်းဢီႈ (0.01)  ၵူၺ်းၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼမ်တိူဝ်း (3778%)

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈလိင်ႉ ၶေႃႈဢၢင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈသင်ၵူၺ်း

ၼၼ်လႄႈၶႃႈၸင်ႇတႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈတိုၵ်ႉမီးႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၼွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၼႆႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်တူၺ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်တၢင်း သုတ်းတႄႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇၶူင်သၢင်ႈၵၢၼ် IT ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ 1 ပီၼိုင်ႈၸုမ်း ၵူၺ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇတႆးတေႉတေႉသမ်ႉ မီးလၢႆၸုမ်း၊ ၸုမ်းလႂ်လၢႆလၢႆလႃႇ

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉဢၼ်ဝူၼ်ႉလႆႈတႄႉ မီးတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီသုင်သုတ်း။ ပေႃးၼၼ်ၸိုင်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶႃႈႁူႉ ၸၵ်းယၢမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၼမ် (ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁူႉဝႃႈၵွပ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးၵေႃႈမီးထၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ) လူၺ်ႈလၢႆလွင်ႈတၢင်း ၵိုင်ႇငၢမ်ႇပၼ်ပႃးလႄႈ လႆႈပဵၼ်မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ

ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸဵမ်တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ် လႄႈတူဝ်ထူပ်းတူင်ႇဝူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ်ယႂ်ႇမႃး ၵူၺ်းယိုင်ႈယႂ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ၼႆႉယိုင်ႈၶႅၼ်းလဵၵ်ႉမႃး ၵွပ်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉႁၢပ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၵ်းဝႆႉတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမီးၵႄႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝႆႉၵေႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်တီႈဢေႇသုတ်းသွင်သၢမ်ဢၼ်။ မၢင်ၽဝ်ႇယင်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်ၵေႃႇယင်းလူဝ်ႇႁဵတ်း ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လွမ်မုင်ႈမွင်းၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ်မႃးၸွႆႇၵၼ် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁၢပ်ႇဝႆႉၼႆႈႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆၸွမ်းၵၼ် မုင်ႈမွင်းပႆႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇ

တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ဢွင်ႈ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႆႉၼၵ်းႁူၼၵ်းတႃသေလွမ်ၸွမ်းတူၺ်းပၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်း ပႂ်ႉတွႆႇႁွၵ်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလူၺ်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉႁၢပ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈယူႇတႃႇသေႇ မီးသင်ၼႂ်းလုမ်းၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵိၼ် မိူၼ်ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၵၼ် ႁူမ်ႈတုၵ်ႉႁူမ်ႈၶီၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼင်ႇၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းပၢႆးၸႂ်ၵူၺ်း 28 ပီတဵမ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၼင်ႇၵူၼ်းဢမ်းမီးႁိူၼ်းမီးယေး သေပႆႉပႃး တွႆႇႁွၵ်ႈ ပူၵ်းတိုၼ်ႇၵူၼ်း မိူင်းတႆး ဢမ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇယူပ်ႈယွမ်းၼႃႈၵၢၼ် 

မိူဝ်းၼႃႈဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်းၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းတေပပူၵ်းသဝ်ႁိူၼ်း ပၵ်းသဝ်း  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်း သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႇ ၸွမ်းသႂ်ႇႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၸႂ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးၽူႈလူဢၢၼ်ႇၶဝ် ၼင်ႈပီႈၼင်ႇၼွင်ႉ ၼင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႇမိူင်းႁဝ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸွႆႈပၼ်းႁႅင်းၸႂ်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸွႆႈမဵတ်ႉႁိၼ်မဵတ်ႉသၢႆး ႁူမ်ႇသၢင်ႈပၢႆးတႃႇသိုဝ်ႇၸိုင်ႈတႆး သေၵမ်း။

တၢင်တူဝ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၾၢၵ်ႇထိုင်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၽူႈဢၼ်တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇထၢပ်ႈလူဝ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ပုၼ်ႈတႃႇတႆးသင် “1.01365 = 37.78” ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဢိတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ယဝ်ႉ

ဝၢၼ်ႈႁဝ်းမိူင်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ယင်းမီးပၼ်ႁႃတင်းၼမ်လူဝ်ႇၵႄႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထႃႈၽူႈၶတ်းၸႂ် ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလုၵ်ႉႁၵ်ႉမႄႈမိူင်းတႆး မႃးၸွႆႈထႅမ်ယူႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလၢတ်ႈမၼ်းတႄႉမီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ လူဝ်ႇၵူၼ်းၶတ်းႁႅင်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႈ “ၽူႈလိူၵ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ထိူၵ်ႈႁဵတ်းထိူၵ်ႈပဵၼ် ၽႃႈပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်” ၼၼ်ႉ ယူႈတီႈလႂ်ၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် သေယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တၢင်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ယူႇတႃႇသေႇ။

ၼေႃႇသႅင်ၾႃႉ

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ IT

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here