တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ

0
1252

ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း/ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 29/7/2019

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 1,250 ယႂၼ် (မႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ သၢမ်သႅၼ်ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပၢႆ)။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ် တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈ ငိုၼ်းၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။

ၼွင်ႉလၢဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းတႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းငိုၼ်းတႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 1,250 ယွၼ်ႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထႅင်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပျႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ၸွႆႈ သႃသၼႃလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈသၢႆသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတွင်ႈထၢမ်လႆႈ တီႈ မၢႆ Wechat ID: Nonglao758758 ၵူႈၶၢဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသၢင်ႈလုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈမိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။ တႃႇငိုၼ်း 2,350 ယႂၼ် (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ ႁိမ်းႁႃႈသႅၼ်ပျႃး)။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းၼႂ်းပီ 2020 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ တေၵေႃႇသၢင်ႈတႃႇ 4 ၸၼ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉႁပ်ႉငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၸဝ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လုမ်းၶၢဝ်ႇတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ။  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here