ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ”

ဝၼ်းတီႈ 3/3/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ”  – ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇႁဵတ်းလုမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်။ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သၽႃးမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းပႃး။

တီႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ” ၼႆႉ မီးၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 60 ၵေႃႉ၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်း ပႃႇ တီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။  

ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ “ၵမ်ႉဢုတ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ”

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸၢႆး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း သေ ဢမ်ႇၵႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ပႃး တႃႇ တီႈလိၼ် လုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တေလႆႈဝႂ်တီႈလိၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ (ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ) ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသြႃၸဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသုၶမ်းၵေႃႈ – ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ မဵတ်ႉတႃႇငိုၼ်းတွင်း ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈ သၢင်ႈ လုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼိူဝ်ႉငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးပႃးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးႁူမ်ႈတၢၼ်းထိုင်တီႈ လုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၸိုင် ႁူမ်ႈၼိူဝ်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်းလႆႈႁပ်ႉဝႆႉမီး 150 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆပၢႆ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here