“ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ Facebook သေ လႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ လႃႇၵၼ်မႃး လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈတိတ်းတၢမ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႇဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်-

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း
ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း | လုမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ယွၼ်ႉဝႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပဵၼ်တီႈၸႂ်ယႂ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။

ၼင်ႇႁိုဝ်သိုဝ်ႇတႆးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး။ ၼမ်ဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပွင်။

တႃႇပူၵ်းပွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here